kanye kim_Foto- Jason Szenes.jpg

Auch Kayne West und Ehefrau Kim Kardashian nahmen an den 33. MTV Video Music Awards teil.